SIBS Kindergarten

         儿童有一百种语言,一百只手,一百种思想,一百种思维方式、游戏方式、说话方式。一百种方式聆听、惊喜和热爱,一百种喜悦去歌唱和理解,一百个世界去探索,一百个世界去创造,一百个世界去梦想。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ——罗里斯 马拉古奇

Play is the highest form of research.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ——Albert Einstein

0304A539-A594-4D13-9353-A8A855283F33.png